Reglement

Algemene huisregels Camping De Mussenkamp

De huisregels zijn er voor u en voor ons. De bedoeling is om helderheid te verstrekken. Dit om allerlei problemen, discussies en geschillen te voorkomen. De huisregels zijn er niet op gericht om u beperkingen op te leggen, maar dient als leidraad voor een gezellig en probleemloos verblijf voor u en uw mede kampeerders van onze camping. Voor alle overige reglementen worden door ons de
Recron-voorwaarden gehanteerd. Deze kunt u terugvinden op onze website www.mussenkamp.nl

Seizoen- en jaarplaatsen:
De camping is voor seizoensgebonden kamperen geopend van 1 april tot en met 31 oktober.
Voor de stacaravan jaarplaatsen is de camping geopend van 1 januari tot en met 31 december.

  • Verhuur en of onderverhuur van recreatieobjecten is niet toegestaan.
  • Permanente bewoning van een recreatieobject is niet toegestaan.
  • We houden het recht om de camping minimaal 1 maand per jaar te sluiten om permanente bewoning tegen te gaan.
  • In het hoogseizoen en op zon- en feestdagen is het, in verband met geluidsoverlast, niet toegestaan om te bouwen of te verbouwen.
  • Overnachtingen van derden zijn alleen toegestaan voor eerstegraads familie en dient vooraf aangemeld te worden.

Aankomst:
Een gereserveerde toeristische kampeerplek kunt u op de dag van aankomst vanaf 14:00 uur betrekken. Bij aankomst dient u zich altijd eerst te melden bij de receptie.
Plaats uw kampeermiddel op uw standplaats, zodanig dat anderen geen overlast wordt aangedaan. De toegewezen plaats dient u schoon te houden. U mag één auto parkeren op uw eigen standplaats.

Annulering:
Indien de overeenkomst door de recreant, om onverschillig welke reden dan ook, geannuleerd wordt voor, op of na de ingangsdatum van de reservering, is de recreant, het totaalbedrag van de reservering verschuldigd aan de ondernemer.

Afval:
Er mag absoluut geen afval in het bos of in de sloot gegooid worden.
Restafval kunt u in goed afgesloten vuilniszakken deponeren in de grijze vuilniscontainers in de milieustraat op de boerderij. Let wel: het gaat hier om restafval vanaf de camping, niet om restafval wat u van huis meeneemt.
Uw grofvuil
wordt niet ingenomen. Bijvoorbeeld vlonders, elektrische apparaten, vloerbedekking, tuinmeubilair, oude tenten etc. Dit dient uzelf af te voeren.
In overleg met de beheerder kan grofvuil tegen betaling worden afgevoerd.
Papier kunt u aanleveren in de milieustraat op de boerderij en in de blauwe papierbak deponeren.
Glas kunt u deponeren in de glasbak op de boerderij.
Oud ijzer kunt u aanleveren in de milieustraat op de boerderij en in de ijzerbak deponeren.

Auto wassen:
Het wassen van uw auto op het terrein is niet toegestaan.

Barbecueën en open vuur:
Barbecueën is toegestaan. Bij extreme droogte wordt van tevoren kenbaar gemaakt als het niet is toegestaan. Wees uitermate voorzichtig met vuur en gooi nooit een brandende lucifer of sigaret weg. Altijd een emmer met water binnen handbereik houden. Het opsteken van open vuur is verboden.

Betaling:
Met betrekking tot betaling verwijzen wij u naar de Recron-voorwaarden.

Bezoekers:
Uw bezoek is van harte welkom. Zij dienen zich vooraf te melden bij de receptie. Zij mogen echter niet met hun auto het terrein op. Onder bepaalde omstandigheden kan dit, na overleg met de beheerder, uiteraard wel.
De ingeschreven gast is verantwoordelijk voor de betaling van de bezoekersgelden en het gedrag van zijn/haar bezoek. Het bezoekersgeld bedraagt €2 per persoon en dient bij de receptie te worden voldaan. Bezoekers dienen het terrein te verlaten voor 23:00 uur. Honden van bezoekers zijn uitsluitend in overleg met de beheerder toegestaan.

Bouwen en of verbouwen:
Voor alle bouw of verbouw werkzaamheden geldt dat u schriftelijk een aanvraag indient en een schriftelijke toestemming nodig heeft van de beheerder van de camping.
Het is verboden om obstakels, bouwsels, schuttingen, schuren, priëlen en aanbouwen etc. te plaatsen zonder schriftelijke of elektronische toestemming van de beheerder.
In het hoogseizoen, op zon- en feestdagen is het in verband met geluidsoverlast niet toegestaan om te bouwen of verbouwen. Op de plek mag in overleg één schuurtje worden geplaatst met een dakoppervlak van maximaal 6m2. Ook mogen geen veranderingen in of bij de gehuurde plaats worden aangebracht zoals kappen en/of snoeien van bomen en struiken e.d.
Voor alle bouwwerken geldt dat: indien er geen schriftelijke toestemming van de beheerder van de camping is te overleggen, de beheerder het recht heeft om u deze bouwwerken te laten verwijderen van de gehuurde kavel. Bij weigering hiervan, kan de beheerder de huurovereenkomst per direct opzeggen. Het is in alle gevallen zo dat de zonder schriftelijke toestemming gebouwde bouwwerken bij verkoop van het object verwijderd dienen te worden van de gehuurde kavel.

Chemisch toilet:
Bij het toiletgebouw is een stortplaats voor chemisch toilet en spoelwater aanwezig.

Diefstal, schade en ongevallen:
Camping De Mussenkamp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van gasten of bezoekers van gasten, alsmede ongevallen die gasten of bezoekers van gasten overkomen. Camping De Mussenkamp behoudt zich het recht voor, u voor eventuele toegebrachte schade aansprakelijk te stellen.

Douches:
Voor het douchen wordt gebruik gemaakt van een camp-kaart, welke in de receptie kunnen worden uitgegeven en opgewaardeerd. Voor de camp-kaart betaalt u een borg van €10 die bij inleveren van de kaart aan u wordt terugbetaald. Er wordt verwacht dat u na gebruik van het sanitair, deze schoon achter laat. Onrechtmatigheden alstublieft melden bij de beheerder.

Elektra:
De elektra aansluiting op de tourplaatsen is geschikt voor 10 Ampère en op stacaravanplaatsen geschikt voor 16 Ampère. De elektra wordt per kWh berekend. Het gebruik van zonnepanelen is niet toegestaan.

Gevonden voorwerpen:
Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie te worden afgegeven.

Grasmaaien:
Het kampeerterrein wordt regelmatig gemaaid, hiervoor graag uw aandacht i.v.m. de elektrokabel van uw kampeermiddel. Indien nodig kan uw medewerking worden gevraagd bij het verplaatsen van tuinmeubilair.

Huisdieren:
Per kampeerplaats zijn maximaal 2 huisdieren toegestaan (hond/kat). Huisdieren moeten vooraf worden aangemeld. Indien de huisdieren de behoefte op het terrein doen, dient u dit direct zelf op te ruimen. U dient uw huisdier buiten het kampeerterrein uit te laten en huisdieren op het terrein altijd aangelijnd te houden. Katten mogen niet vrij rondlopen op de camping.

Informatie:
In de receptie zijn diverse folders aanwezig met activiteiten en bezienswaardigheden in de omgeving. Ook bij het informatie bord bij het sanitair gebouw wordt actuele informatie verstrekt.

Internet:
Wifi is aanwezig en gratis te gebruiken. Ons netwerk is geschikt om te surfen op het internet en om informatie op te halen. Het is niet mogelijk om te downloaden of digitale TV te kijken.

Klussen:
Klussen, zagen, grasmaaien, schuren, straten, etc. is wat geluidsoverlast betreft niet gepast op zondag, dit i.v.m. respect voor de zondagsrust.
In de periode van 1 april tot 1 november is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken op zon- en feestdagen.

Logees:

Gasten die bij u komen logeren (overnachten), dienen zich aan te melden bij receptie om zich in te laten schrijven. Uw gast betaalt per nacht de hiervoor geldende vergoeding.
Logees op seizoens- en jaarplaatsen zijn alleen toegestaan voor eerstegraads familie.
Voor het parkeren van motorvoertuigen wordt €2 per voertuig in rekening gebracht.

Motoren, brommers en scooters:
Motoren, brommers en scooters worden op het terrein toegelaten, mits er stapvoets gereden wordt en de bestuurder herkenbaar is (helm af).

Nachtrust:
Gaat in om 23:00 uur tot 07:00 uur. Na 23:00 uur is het niet toegestaan op de camping te rijden.
Wij zijn genoodzaakt tegen rustverstoorders streng op te treden. Mechanisch muziek en muziekinstrumenten mogen niet buiten uw standplaats hoorbaar zijn.

Netheid kampeerplaats:
De kampeerplaats dient netjes en verzorgd te zijn. Het is niet toegestaan om “rommel“ op te slaan op of rond uw kampeerplaats.

Noodgevallen:
In geval van nood altijd de receptie waarschuwen. Indien deze gesloten is, te bereiken onder het telefoonnummer 0578-693956. Dit geldt natuurlijk alleen voor uiterste noodgevallen.
Het algemene alarmnummer van Nederland is 112.
Telefoonnummers van huisarts, apotheek en tandarts hangen op het prikbord bij het sanitair gebouw, bij de receptie en staan in het welkomstmagazine van Camping De Mussenkamp.

Overnachten:

In een kampeermiddel mogen alleen die personen overnachten, welke staan ingeschreven.

Receptie:
Openingstijden staan op de website, het prikbord bij het sanitair gebouw, bij de receptie en in het welkomstmagazine aangegeven.
De campinghouder en zijn medewerkers hebben een paar uurtjes rust voor zichzelf, te weten iedere dag van 12:00 tot 14:00 uur.

Sanitair:
Laat jonge kinderen onder de 6 jaar niet alleen naar het toilet gaan.
Niet spelen in sanitair gebouwen. Laat de gebouwen schoon en netjes achter, dat is prettig voor u en voor de anderen. Roken in en om het sanitair gebouw is niet toegestaan.
Onrechtmatigheden alstublieft melden bij de beheerder.

Snelheid op het terrein:
U dient stapvoets te rijden. De maximale snelheid is vijf kilometer per uur.
Dit geldt voor alle vervoersmiddelen (ook elektrische fietsen).

Speeltoestellen en zwemmen:
Het gebruik hiervan is geheel op eigen risico. Ouders en verzorgers let goed op uw kinderen! Zwemmen in de vijver is geheel voor eigen risico.
Gebruik van skelters, fietsen en andere speeltuigen die door Camping De Mussenkamp beschikbaar worden gesteld, mogen alleen op het terrein gebruikt worden en dienen na gebruik teruggezet te worden. Het gebruik is op eigen risico. De gebruiker kan, wanneer hij/zij door niet juist gebruik, aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Terrein:
Houd het terrein en de gebouwen schoon en beschadig ze niet.
Iedereen die op het terrein aanwezig is, wordt geacht de huisregels te kennen. Deze dienen het gemeenschappelijk belang. De beheerder is bevoegd om eenieder die de regels niet naleeft, of op een andere wijze de goede gang van zaken verstoort, of verstoord heeft, onmiddellijk van het terrein te verwijderen resp. de toegang tot het terrein te ontzeggen.
Bij afwezigheid dient u elektrische apparaten en gasflessen af te sluiten.
Snoeren, kabels en lijnen dienen hoog opgehangen te worden i.v.m. grasmaaien.

Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie:
1) Indien de recreant, zijn/haar gezinsleden, logés of bezoekers, de verplichtingen uit de overeenkomst of de gedragsregels niet of niet behoorlijk naleeft/naleven, heeft de beheerder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Direct daarna dient de recreant de standplaats te ontruimen en het terrein ten spoedigste te verlaten.
2) Indien de recreant nalaat de standplaats te ontruimen, is de beheerder gerechtigd dit op kosten van de recreant te doen. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit of verband houdt met het ontruimen van de standplaats, tenzij schade is ontstaan door onzorgvuldigheid van de beheerder. Eventuele opslagkosten zijn voor rekening van de recreant.
3) Indien de recreant van oordeel is dat de beheerder ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij/zij de beheerder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en kan hij/zij het geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter of uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering aan de geschillencommissie.
4) De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen bedrag te betalen.

Verkoop stacaravan of chalet op een gehuurde kavel/jaarplaats.
Indien u de wens heeft om uw stacaravan of chalet te verkopen, dient u dit te allen tijde eerst voor te leggen aan Camping De Mussenkamp. Camping De Mussenkamp zal bepalen of het mogelijk is dat uw stacaravan, chalet verkocht mag worden aan een nieuwe eigenaar met behoud van de gehuurde jaarplaats. Indien uw stacaravan/chalet volgens Camping De Mussenkamp niet meer voldoet aan de norm voor wederverkoop met behoud van de gehuurde jaarplaats, zal het object voor 31 december van dat jaar verwijderd moeten zijn of worden en dient de gehuurde jaarplaats schoon opgeleverd te worden. Verkoop en overdracht kan alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de beheerder Camping De Mussenkamp. De verkoop van een kampeermiddel met een seizoen- of jaarplaats kan uitsluitend in overleg en na schriftelijke of elektronische toestemming van de beheerder. Verkoop aan een nieuwe eigenaar is altijd onder voorbehoud van een schriftelijk akkoord van de beheerder. Bij verkoop betaalt u een verkoopprovisie van minimaal € 350,00 ex btw aan Camping De Mussenkamp. De hoogte van de definitieve verkoopprovisie zal door Camping De Mussenkamp per geval worden vastgesteld.

Vertrek:
Wij vinden het leuk u bij vertrek te mogen groeten en te informeren naar hoe u uw vakantie beleefd heeft bij Camping De Mussenkamp. Op de dag van vertrek dient u uw kampeerplek op of voor 11:30 uur te hebben verlaten. Na overleg en met toestemming van de beheerder kunt u uw plek na uiterlijk om 17:00 uur verlaten. In deze gevallen brengen wij u een dagdeel vergoeding van €12,50 in rekening. Laat uw plaats netjes achter.

Vriezer algemeen gebruik:
Voor het invriezen van koelelementen kunt u gebruik maken van de vriezer voor gemeenschappelijk gebruik in de wasserette.

Water:
Water wordt berekend per m3.

Wassen/drogen:
Voor het gebruik van de wasmachine en het wasmiddel betaalt u d.m.v. uw camp-kaart de bijbehorende vergoeding. Dit geldt ook voor de droger.
U mag geen eigen wasmiddel in onze wasmachine gebruiken.

In alle gevallen waarin bovenstaande regels niet voorzien, beslist de beheerder